FairPlay Utvalg

Fair play handler om det som skjer på og utenfor banene, og er normen som skal prege aktiviteten vår på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av, gjeldende regelverk. 

Fair play utvalget skal jobbe forebyggende for å bidra til at klubben i alle sammenhenger, i både ord og handling, viser et sterkt fokus på fair play. 

Kvaløya Sportsklubb skal til enhver tid ha et FairPlay Utvalg som skal sikre følgende: 

 • Utarbeide plan for fair play-arbeidet i KSK 
 • Implementere plan for fair play 
 • Veilede og legge til opplæring av klubbens utøvere, trenere og lagledere om hvordan de kan arbeide med fair play i eget lag. 
 • Gjøre forventing til kampgjennomføring kjent hos alle klubbens lag 
 • Fair play møtet 
 • Fair play hilsen 
 • Kampvert 
 • Veilede og gi retningslinjer til kampverter 
 • Utarbeide rutiner for håndtering av uønskede hendelser med utgangspunkt i NFFs og NHFs rutiner 
 • Sammen med klubbens ledelse gjøre alle medlemmer kjent med hvordan de kan varsle om uønskede hendelser 
 • Sørge for at fair play er tema på alle etablerte trener-, spiller og foreldremøter 
 • Herunder utarbeide materiale til bruk for trenere/lagledere 
 • Sammen med klubbens ledelse synliggjøre Fair play og klubbens verdier på klubbens anlegg 
 • Legge til rette for og koordinere fair play kurs 
 • Gjennomføre og vedlikeholde nødvendig kompetansetiltak som fair play ansvarlig 

       Tiltak Fair play utvalg kan utfordre klubbens trenere å gjennomføre i sine lag: (hentet fra fotballforbundet sine sider) 

       Fair play-ansvarlig – Norges Fotballforbund 


       Organisasjonsforhold: Styret 
       Nærmeste overordnede: Leder styre 
       Rapporterer til: Leder styre 
       Stedfortreder: Nestleder FairPlay utvalg 
       Underordnede: FairPlay Utvalg medlemmer 

       FairPlay utvalget skal bestå av minimum 4 medlemmer hvorav èn av disse innehar lederansvar for gruppen. I tillegg skal det også utnevnes en nestleder i gruppen. Nestleder overtar lederansvar dersom leder trer ut av styringsgruppen. Nestleder trer inn ved behov i forbindelse med sykdom, ferie mv.  

       Leders ansvar: 

       1. Kontaktperson mot krets.  
       2. Ansvarlig for å initiere aktiviteter i gruppen, ref. Kvaløya sportsklubbs årsplan. 
       3. Gi løpende rapportering til styret. 
       4. Deltar på styremøter ved behov. 
       5. Sørge for at styringsgruppen til enhver tid består av nok antall medlemmer.  

            

           KONTAKTINFORMASJON


           Epost: post@kvaloyask.no

           Telefon: 932 83 550

           ADRESSER


           Postadresse: 
           Postboks 4064, 9279 Tromsø

           Besøksadresse:
           Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

           ORGANISASJONSINFORMASJON


           Org.nr: 975 660 362

           Bankkonto: 4700 23 15129