Rollebeskrivelse Kvalitetsutvalg

Organisasjonsforhold: Styret
Nærmeste overordnede: Leder styre
Rapporterer til: Leder styre
Stedfortreder: Nestleder styringsgruppen
Underordnede: Styringsgruppen

Kvaløya Sportsklubb skal til enhver tid ha en styringsgruppe for kvalitetsklubbarbeidet som skal sikre følgende:

  • Være klubbens kvalitetssikrere for etterlevelse av kravene som er satt for godkjenning som kvalitetsklubb.
  • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
  • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund og eventuelle andre forbund klubben er knyttet til, legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
  • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet.

Styringsgruppen skal bestå av minimum 4 medlemmer hvorav èn av disse innehar lederansvar for gruppen. I tillegg skal det også utnevnes en nestleder i gruppen. Nestleder overtar lederansvar dersom leder trer ut av styringsgruppen. Nestleder trer inn ved behov i forbindelse med sykdom, ferie mv.

Leders ansvar:

  1. Kontaktperson mot krets.
  2. Ansvarlig for å initiere aktiviteter i gruppen, ref. Kvaløya sportsklubbs årsplan.
  3. Gi løpende rapportering til styret.
  4. Deltar på styremøter ved behov.
  5. Sørge for at styringsgruppen til enhver tid består av nok antall medlemmer.

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129