Rollebeskrivelse politiattestansvarlig

Politiattestansvarlige er utpekt av styret, og har ansvar for at Kvaløya sportsklubb krever og dokumenterer fremvist politiattest for alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.    

Som politiattestansvarlig skal du sørge for:  

 • at du er tildelt rollen «Politiattestansvarlig» i Min idrett  
 • at det innhentes politiattest fra alle over 15 år som er trenere, hjelpetrenere og lagledere som har direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming. Vedlegg til søknad om politiattest for søker under 18 år   
 • at det innhentes politiattest fra andre over 15 år som er, eller vil komme, i et ansvars- eller tillitsforhold til mindreårige eller personer med utviklingshemming (f.eks reiseledere/foresatte som deltar på reiser).   
 • at fremvist attest ikke er eldre enn 3 måneder gammel.   
 • at du er oppdatert på regelverket knyttet til politiattestordningen for idretten. Politiattest (idrettsforbundet.no)   
 • at det blir gitt informasjon til klubbens tillitsvalgte, foresatte og andre frivillige om kravene til politiattest for fylle ulike roller i klubben.  
 • at det blir gitt informasjon til alle trenere om å ta «Trenerattesten».  
 • å innhente informasjon fra de ulike gruppene/lagene om hvem som fyller krav til å levere politiattest.  
 • at de som skal innhente politiattest får nødvendig bekreftelse fra klubben på at de skal ha politiattest. Fyll ut skjema og send til den som skal søke om politiattest. Se skjema:  Bekreftelse på formål for politiattest  
 • at klubben har oppdatert oversikt over:  
  • hvem som har blitt avkrevd politiattest (kontaktinformasjon)  
  • for hvilke oppgaver/funksjoner  
  • dato for når dette ble avkrevd  
  • dato for fremvisning av gyldig attest  

Se Norges idrettsforbund sin brukerveiledning for politiattest: Brukerveiledning politiattest (idrettsforbundet.no)   

 • å vurdere behov for fornyet politiattest dersom den som har levert politiattest får ny stilling/rolle i klubben, eller har hatt et opphold i jobben/vervet over tid  
 • å søke råd hos idrettskretsen for veiledning i tvilstilfeller  
 • at styret er orientert om status på arbeidet med politiattester  
 • å melde fra ved avvik ved brudd på regelverket om politiattest, og bistå i å rette opp avviket  

Politiattest (idrettsforbundet.no)   
Trenerattesten   
Vedlegg til søknad om politiattest for søker under 18 år   
Bekreftelse på formål for politiattest   
Brukerveiledning politiattest (idrettsforbundet.no)   

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 932 83 550

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129