Rollebeskrivelse rekrutteringsansvarlig

Rollen som rekrutteringsansvarlig er viktig for både nye spillere, og for tilhørende foreldregruppe. Rekrutteringsansvarlig skal planlegge og tilrettelegge for ulike måter å rekruttere nye utøvere til klubben. I tillegg til å følge opp nye lag og se at de etter hvert fungerer selvstendig i tråd med klubbens sportsplan og klubbhåndbok. Trenere og lagledere på de enkelte lagene følger videre opp sine spillere og tar imot nye spillere på en inkluderende og god måte.  

Oppgaver og ansvarsområde  

 • Planlegge minimum en rekrutteringsdag (myldredag) årlig.
 • Lage og sende ut invitasjon til rekrutteringsdag (myldredag) i forkant av tiltaket. Invitasjoner sendes til skoler/barnehager og medlemmer, og legges ut på nettsider og sosiale medier. 
 • Ha et ekstra fokus på rekruttering av jenter.
 • Planlegge og gjennomføre oppstartsmøte for foresatte, sammen med trenerveileder.
 • Gjøre klubbens verdier, visjoner og retningslinjer kjent for lagene og foresatte. 
 • Ansvarlig for inndeling av lag i nye årskull.
 • Sørger for at alle rollene på lagene/årgangene er på plass og etablere grupper i klubbens medlemssystem
 • Sender ut felles informasjon til utpekt lagleder, trenere og foresatte gjennom klubbens medlemssystem
 • Sørge for at treninger for nye lag/årskull kommer i gang så snart som mulig etter myldredag.
 • Sørge for at nyetablerte lag får støtte i gjennomføring av de første treningene. Dette kan være fra trenerveileder eller andre erfarne trenere, med gradvis mer involvering av utpekte trenere for laget. 
 • Sørge for at treningene følger klubbens sportslige plan, og at planen er lett tilgjengelig for nye trenere.
 • Fortløpende vurdere andre tiltak for å rekruttere nye utøvere til klubben.

 Rapportering og oppfølging  

 • Utarbeide arbeids- og handlingsplan for rekruttering, og legge planlagte aktiviteter inn i klubbens årshjul

Krav til kompetanse og erfaring  

 • Rekrutteringsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner. 
 • Skal gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben.
 • Må ha minimum C-lisenskurs, gjerne B-lisenskurs eller relevant erfaring.

KONTAKTINFORMASJON


Epost: post@kvaloyask.no

Telefon: 481 37 374

ADRESSER


Postadresse: 
Postboks 4064, 9279 Tromsø

Besøksadresse:
Øvre Storvollen 79, 9104 Kvaløya

ORGANISASJONSINFORMASJON


Org.nr: 975 660 362

Bankkonto: 4700 23 15129